Openingstijden:

 
Maandag Gesloten
Dinsdag 12.00 t/m 24.00
Woensdag 12.00 t/m 24.00
Donderdag 12.00 t/m 24.00
Vrijdag 12.00 t/m 01.00
Zaterdag 12.00 t/m 01.00 
Zondag 11.00 t/m 22.00 

Door evenementen op locatie en besloten groepen kunnen de openingstijden afwijken van de hierboven genoemde tijden.
           
Keuken geopend van 12:00 uur tot 20:30 uur

Wij reserveren graag voor u een tafel in ons gezellige restaurant.

Oud & Nieuw Gesloten! 
 PRIVACY STATEMENT 2023

Domme Aanleg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Domme Aanleg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
·Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
·De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
·Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
·Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·Meewerken aan de rechten omtrent jouw persoonsgegevens en wij je ook zullen wijzen op deze verschillende rechten.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Volgens de wetgeving mag Domme Aanleg  alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. Domme Aanleg hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw gegevens:
·In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Domme Aanleg;
·Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn;
·Met jouw toestemming;
·Omdat wij (of en derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Domme Aanleg verwerkt jouw persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de volgende doeleinden:

Dienstverlening / mailing
Domme Aanleg streeft naar de beste mogelijke dienstverlening. Om te checken zodat de missie  geslaagd wordt, verwerken en gebruiken we je gegevens. Met behulp van je persoonsgegevens kunnen we contact met je opnemen, je zo goed mogelijk van informatie voorzien. 

Solliciteren bij Domme Aanleg
We vinden het ontzettend leuk dat je interesse hebt in een baan bij Domme Aanleg. We nemen graag zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op over je sollicitatie. Zo bellen we je als er iets onduidelijk is of sturen we je een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Reageer je op een vacature dan verwerken wij persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
·Naam
·Achternaam
·Adres
·Postcode
·Woonplaats
·Telefoonnummer
·E-mailadres
·Geboortedatum
·Betaalgegevens
·Geslacht

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Domme Aanleg  beoogd via deze internetsite geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. In gevallen waarin Domme Aanleg dergelijke gegevens wel zal verzamelen, zal vooraf toestemming gevraagd worden.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen jou en Domme Aanleg. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is of u ons hier toestemming voor geeft. 

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:
·Alle personen die namens Domme Aanleg kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
·We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
·We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
·Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
·We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
·Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

DATALEKKEN
Domme Aanleg stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties waarin zich een datalek voordoet, heeft Domme Aanleg  een protocol ‘Meldplicht Datalekken’ opgesteld dat zij consequent handhaaft.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

CORRECTHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Door het meedelen van je persoonsgegevens aan Domme Aanleg  garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Domme Aanleg kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

CONTACTGEGEVENS
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen.

Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Domme Aanleg
Lichtenvoordsestraatweg 87
7121 RD Aalten
M: dommeaanleg@hotmail.com
T: +31 (0)543-451235

Wil je meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

INTERNETSITES VAN DERDEN
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

EN PERSOONSGEGEVENS
Domme Aanleg neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in opleidingen van medewerkers en in het inrichten van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.